Arkivtext

Skånska konstnärsklubben bildad/ Sk dagbladet 14/2-42

Arvtagare till Skånska konstnärslaget

Vid ett sammanträde i torsdags på Malmöhus till vilket konstnär Erik Jönsson stod som inbjudare bildades Skånska konstnärsklubben. Inbjudningen hade hörsammats av ett tjugotal konstnärer, såväl yngre som äldre. Konstnär Erik Jönsson hälsade välkommen och vände sig särskilt till de båda representanterna för det gamla Skånska konstnärslaget, Fritz Kärfve och Herman Österlund. Därpå lämnade tal. en orientering om den dagsaktuella situationen på konstfronten och meddelade, att avsikten med den klubb, vars startande skulle diskuteras, var att den på ett allt sätt skulle bidra till ett gott kamratskap bland konstnärerna. Den skulle sålunda tillvarata medlemmarnas intressen och se till att yrkets traditioner höllos högt och att den konstnärliga ambitionen fredades. Vad klubben däremot ej skulle syssla med var utställningar, vadan den ej komme att bli någon sorts ekonomisk förening.

Efter hr Jönssons anförande beslöt man omedelbart att bilda klubben. Till ordförande valdes hr Erik Jönsson med konstnär Ivan Jordell som v. ordförande. Sekreterare blev konstnär Willy Lindeberg med Ragnar Lindkvist som vice. Skattmästarsysslan överläts åt konstnär Bror Forsell och som sexmästare skulle konstnär Herman Österlund tjänstgöra med konstnär Hans Ripa som ställföreträdare.
Då detta första sammanträde närmast var avsett att vara ett diskussionsmöte för att sondera terrängen hade man ej haft möjlighet att inbjuda flera konstnärer. Ett stort sammanträde, till vilket alla konstnärer i Skåne skola inbjudas, kommer att anordnas i början av mars och som inbjudningskommitté till detta utsågs styrelsen jämte konstnärerna Svante Bergh, Martin Emond, Brita Klerker- Hatz och Arwid Karlsson.
Vid sammanträdet framlades även förslag till stadgar av hr Willy Lindeberg och dessa antogos efter någon diskussion. Så var man slutligen framme vid bestämmandet av namn åt föreningen. Efter olika förslag enades man om att kalla föreningen Skånska konstnärsklubben. Medlemsavgiften bestämdes till fem kr. och klubben skall sammanträda en gång i månaden under utställningssäsongen.

”Syftet med klubben”, som talaren uttryckte sig, ”är förutom sällskaplig samvaro, att åstadkomma samverkan och uppta sådana frågor, som kunna ha en vital betydelse för konstnärskåren” Sds 14/2 -42