Stadgar

Stadgar

 • 1.
  Skånska Konstnärsklubben, vars styrelse har sitt säte i Malmö, är en sammanslutning av konstnärer och har till uppgift att upprätthålla gott kamratskap, värna yrkets ansvar och värdighet samt för att främjandet av gemensamma intressen åvägabringa samverkan, som dock icke må innefatta avgöranden av konstnärlig subjektiv art.
 • 2.
  Medlem av klubben kan bliva dels den, som ägnar en väsentlig del av sin verksamhet åt utövandet av bildande konst inom målningens, skulpturens, teckningens eller grafikens område och i denna sin verksamhet har framträtt offentligt, dels och undantagsvis annan, som genom verksamhet inom klubben kan avsevärt gagna dess syften.
 • 3a.
  Medlemskap inom klubben vinnes genom inval. Konstnär inväljes av invalsnämnd. Annan person efter styrelsens förslag vid årsmötet. I sistnämnda fall kräves för inval att minst 2/3 av de angivna rösterna bifallit förslaget.
 • 3b.
  Medlem som skriftligt till styrelse begärt utträde ur klubben erlägger gällande årsavgift vid återinträde.
 • 3c.
  För annat återinträde i klubben erlägges två årsavgifter samt årets avgift. I båda fallen går ärendet genom invalsnämnden.
 • 4.
  Personer, som särskilt förtjänstfullt verkat för klubbens syften, kunna väljas till hedersledamöter. Inval sker på klubbmöte med 2/3-dels röstmajoritet.
 • 5.
  Årsavgiften bestämmes av årsmötet.
 • 6.
  Styrelsen äger ur klubben utesluta den som under ett år icke erlagt årsavgift. Medlem som på avsevärt sätt motarbetat klubbens syften, kan efter förslag av styrelsen uteslutas ur klubben genom beslut på klubbmöte.
 • 7.
  Klubbens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av åtta ledamöter, varav en av klubben särskilt vald ordförande. Styrelsen utses på årsmöte för en tid av två år. För att bevara stadga och kontinuitet i styrelsen skall det ordnas så att högst fyra ledamöter kunna stå på omval åt gången. De övriga fyra ledamöterna skall ha ett år kvar av sin mandattid. Avgår styrelseledamot väljes ersättare vid nästföljande klubbmöte. Avgående styrelseledamot kan återväljas.
 • 8.
  Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig kassaförvaltare och sekreterare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då tre ledamöter göra framställning därom till ordföranden. Styrelsen är beslutför, då minst fyra ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, samt då minst fem ledamöter äro närvarande. Varje ledamot äger vid styrelsesammanträde en röst. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden. Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll.
 • 9.
  Styrelsen åligger:

– att under gemensamt ansvar handhava klubbens förvaltning

– att vid klubbens årsmöte avgiva berättelse om klubbens verksamhet och styrelsens räkenskaper under det gångna året.

– att senast tio dagar före årsmötet till revisorerna avlämna avslutande räkenskaper och protokoll, samt att förbereda de ärenden, som till klubben hänskjutas

Styrelsen är solidariskt ansvarig för klubbens tillgångar.

 • 10.
  För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses årligen på årsmötet två revisorer jämte en suppleant, vilka hava att efter verkställd granskning avgiva revisionsberättelse till nästa årsmöte.
 • 11.
  Inval av konstnärer i klubben handhas av en invalsnämnd bestående av styrelsens sekreterare och fyra av årsmötet för ett år i sänder utsedda klubbmedlemmar jämte två suppleanter för dem. Styrelsens sekreterare skall vara ordförande i invalsnämnden och ansvarig för nämndens sammankallande. Invalsnämnden uppgör själv sin arbetsordning. Dock skall ett sammanträde hållas i december månad. Nämnden är beslutför när fem ledamöter eller suppleanter äro närvarande. Inval kräver enhälligt beslut.
 • 12.
  Klubben håller årsmöte för mars månads utgång å tid, som av styrelsen bestämmes.

I övrigt håller klubben möte, då styrelsen så finner nödigt. Klubbmöte skall dock av styrelsen utlysas, då minst tio klubbmedlemmar skriftligen hos styrelsen med uppgift om ändamålet begära detta. Kallelse till klubbmötet skall vara avsänd i brev senast fyra dagar före mötesdagen. Klubbmötesförhandlingarna ledas av styrelsens ordförande och vid förfall för honom av dess vice ordförande. Hava båda förfall utses ordförande för tillfället. Vid klubbmöte äger varje medlem en röst. Som klubbens beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivas utom i de fall, varom stadgas i §1, 4, 14, och 15.

Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor bliver den mening gällande, som av ordförande biträdes. Omröstning skall försiggå med slutna sedlar, därest någon medlem så önskar. Vid klubbmöte skall föras protokoll. Årsmötesprotokoll justeras av två därtill vid mötet utsedda personer.

 • 13.
  Vid årsmötet förekommer:
 1. Val av justeringsmän
 2. Styrelsens och revisorernas berättelse samt beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 3. Val av ordförande
 4. Val av övriga styrelseledamöter, revisorer, revisorsuppleant invaldsnämnd och valberedning
 5. Bestämmande av årsavgiften
 6. Ärenden, som framlägges av styrelsen
 7. Frågor, som väckas av klubbens medlemmar.

Vid annat klubbmöte förekomma de ärenden, för vilkas behandling mötet utlysts, samt av medlemmar väckta frågor.

 • 14.
  Om förslag till ändringar eller tillägg till dess stadgar väckes, skall styrelsen avgiva yttrande över förslaget vid närmast följande sammanträde. För förslagets antagande fodras 2/3-delar av rösterna bifaller detsamma. Ärendets förekomst på dagordningen måste skriftligen ha meddelats medlemmarna
 • 15.
  Beslut om kubbens upplösande kan endast träffas på årsmöte och i övrigt under samma villkor som erfordras för stadgeändring. Upplöses klubben skall dess tillgångar överlämnas till liknande konstnärsorganisation och av dess styrelse förvaltas såsom en stipendiefond för i Skåne bosatt konstnärer.